Pendleton & Pendleton

Kings Mountain Street, Clover, SC 29710